Zespół badawczy

projekt
dr hab. Barbara Gąciarz, prof. nadzw.- kierowniczka projektu, socjolog i ekonomista, jest profesorem na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie oraz w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie socjologii ekonomicznej oraz socjologii instytucji, koncentrując się przede wszystkim na procesach instytucjonalizacji i funkcjonowania administracji publicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz na polityce wspierania i integracji osób niepełnosprawnych w Polsce. Jest autorką, współautorką i redaktorką wielu książek i artykułów, a w tym m.in. Zatrudniając niepełnosprawnych. Postawy, opinie i doświadczenia pracodawców (wraz z E. Giermanowską 2009), Instytucjonalizacja samorządności terytorialnej. Aktorzy i efekty. (2004), Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej. Źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej (2010), Lokalne instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe jako aktorzy systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Diagnoza i rekomendacje, (Kwartalnik III Sektor 2009), Praca kobiet w Polsce: od egalitarnego przymusu ekonomicznego do elitarnej swobody wyboru i powszechnej nierówności statusu, (w Gender w społeczeństwie polskim 2010), Metropolia jako rynek pracy w dobie intensywnych zmian społeczno-ekonomicznych, (w Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii. 2009), Wsparcie lokalne: funkcje i dysfunkcje. Perspektywy działania władzy publicznej na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnej. (w: Zatrudniając niepełnosprawnych. 2009), Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich. Uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń. (2008), Instytucje a przygotowanie zawodowe młodych osób niepełnosprawnych.(w: Młodzi niepełnosprawni 2007), Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. (2001). Kieruje Katedrą Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej Wydziału Humanistycznego AGH. Od 2009 roku jest Prodziekanem ds. badań naukowych Wydziału Humanistycznego AGH w Krakowie. Kierowała m.in. projektami badawczymi: Cywilizacyjny rozwój społeczności subnarodowych a procesy instytucjonalizacji samorządności terytorialnej i partycypacji społeczno-ekonomicznej w Polsce. Grant MNiSW realizowany w latach 2008-2012., Warunki życia i aktywność społeczna studentów niepełnosprawnych AGH. Postawy pracowników i studentów AGH wobec osób niepełnosprawnych Grant Uczelniany Zamawiany 2001-2002 i 2008 -2010, grant zamawiany przez MPiPS, finansowany przez MNiSW Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa na terenach wiejskich i w małych miastach. Uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń, w latach 2007-2008, grant w ramach Instytut Spraw Publicznych (wraz z E. Giermanowską), finansowany przez PFRON. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Uwarunkowania systemowe, w latach 2008-2009.

dr Marta Warat – koordynatorka projektu, socjolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obszar jej zainteresowań badawczych koncentruje się wokół problematyki obywatelstwa i demokracji, gender studies oraz islamu w Europie.

Moduł I i II

mgr Paweł Rozmus – Doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Wydziału Humanistycznego AGH, członek zespołu badawczego i ekspert w projekcie „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia” (obszar: niepełnosprawność) realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński i Szkołę Główną Handlową. Socjologią niepełnosprawności zajmuje się od 2008 roku. W latach 2008-2010 zaangażowany w prace zespołu badawczego realizującego pod kierunkiem prof. Barbary Gąciarz badania pt. „Warunki życia i aktywność społeczna studentów niepełnosprawnych AGH. Postawy pracowników i studentów AGH wobec osób niepełnosprawnych”. Główne zainteresowania naukowe:  zagadnienia polityki społecznej wobec osób
z niepełnosprawnościami oraz społeczny odbiór osób niepełnosprawnych.

Wybrane publikacje:

 • 2012 Paweł Rozmus. Odmienność odbita w ekranach. Konstruowanie obrazu niepełnosprawności poprzez kampanie społeczne i telewizję, w: Palimpsest. Czasopismo Socjologiczne, nr 2/marzec 2012, s. 103-118.
 • 2011 Paweł Rozmus. Niepełnosprawni studenci AGH nie tylko się uczą! Czyli o sytuacji studentów na rynku pracy, a także ich kontaktach towarzyskich i czasie wolnym na podstawie badań, w: Katarzyna Kutek-Sładek, Ks. Grzegorz Godawa, Łukasz Ryszka (red.). Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim, Kraków, Wyd. św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, s. 70-82.
 • 2011 Paweł Rozmus. Ku społecznej pełnosprawnościkierunki badań w ramach problematyki niepełnosprawności. Kontekst ogólnopolski i lokalny, w: Karol Kaczorowski, Kamil Łuczaj (red.). Polska socjologia wczoraj i dziś. Młodzi socjologowie wobec problemów tradycji i teraźniejszości, Kraków, Wyd. AGH, s. 75-85.
 • 2010 Paweł Rozmus. Niepełnosprawność nie przeszkadza żyć. Analiza sieci kontaktów towarzyskich, spędzania wolnego czasu i korzystania z mediów przez niepełnosprawnych studentów, w: Barbara Gąciarz (red.) . Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej Źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN, s.71-94.
 • 2010 Barbara Gąciarz, Paweł Rozmus. Internetowe grupy wsparcia pomostem do normalnego życia? Alternatywne formy uczestnictwa społecznego, w: Łucja Kapralska, Bożena Pactwa (red.). Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych, Kraków, Wydawnictwo NOMOS, s. 239-249.

dr Seweryn Rudnicki – Absolwent socjologii i psychologii, adiunkt w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, wykładał także na Uniwersytecie Jagiellońskim, Marmara Üniversitesi i Bremen Universität. Uczestniczył jako badacz lub kierownik w kilkudziesięciu projektach badawczych (ilościowych i jakościowych), kierował także działem badań w Centrum Analiz Regionalnych. Obecnie naukowo zajmuje się rozwojem metodologii badań semiotycznych.

Wybrane publikacje:

 • Rudnicki S. (2011). Nowe perspektywy: nauki społeczne dla gospodarki. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska.
 • Przybylski W., Rudnicki S., Szwed A. (red.) (2010). Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska.
 • Rudnicki S. (2009). Adaptacja i weryfikacja psychometryczna kwestionariusza do pomiaru reaktancji „Therapeutic Reactance Scale” E. T. Dowda, C. R. Milne’a i S. L. Wise’a. Przegląd Psychologiczny 2 (52), 133-149.
 • Rudnicki, S., Wojnicka, K., Stypińska, J. (red.). (2009). Społeczeństwo i codzienność: w stronę nowej socjologii. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

mgr Kamil Łuczaj – doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
asystent-stażysta na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest zwolennikiem podejścia jakościowego do badań społecznych. Od 2008 roku brał udział w projektach finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Kultury, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.  Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół socjologii kultury, socjologii rodzaju, a także historii myśli społecznej.

Wybrane publikacje:

 • Łuczaj, Kamil. 2012.  TV Series as an Instrument of Democracy. The Case Study of «Gleboka Woda», w: Lucyna Czechowska i Krzysztof Olszewski (red.), Central Europe on the Threshold of the 21st Century. Interdisciplinary Perspectives on Challenges in Politics and Society, Berlin: LiT Verlag (w druku).
 • Łuczaj, Kamil. 2011. Tożsamość ponowoczesna – przemiany tożsamości jednostki w społeczeństwie informacyjnym, w: Łucja Kapralska (red.) Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego, Łódź: Printpap, ss. 37-57.
 • Łuczaj, Kamil. 2011. Tożsamość płciowa działaczek małopolskich młodzieżówek partyjnych, „Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego” nr 21 (2011), ISSN 1732-0925, ss. 61-65.
 • Łuczaj, Kamil. 2010. Seksizm w reklamie a społeczne przyzwolenie, „Studia Medioznawcze” 1/2010, ISSN 1641-0920, ss. 104-128.

lic. Piotr Janus – absolwent Socjologii na Akademii Górniczo-Hutniczej, od 2009 roku zatrudniony w Ośrodku Monitorowania Kadry Zawodowej przy Centrum Karier AGH, gdzie odpowiada m.in. za badania losów zawodowych absolwentów. Naukowo zainteresowany doradztwem zawodowym, rynkiem pracy i edukacją.

Wybrane publikacje:

 • Piotr Janus. Język podręczników szkolnych jako narzędzie utrwalania stereotypów ról płciowych, w: Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Skowronek red., Wokół teorii i empirii socjologii języka, Wydawnictwo AGH, Kraków 2011
 • Piotr Janus. Posłuszne dziewczynki i zbuntowani chłopcy. Obraz ról płciowych w polskich podręcznikach do nauczania początkowego pt. „Wesoła Szkoła”, w: Leszek Kurcz, Andrzej Gołdasz red., Publikacje laureatów XII edycji konkursu „Diamenty AGH”, Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Kraków 2011

mgr Dorota Jedlikowska –  doktorantka w Instytucie Socjologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Laureatka między innymi stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrody Rektora AGH za wyniki w nauce. Autorka artykułów m. in.:  „Między dramatyzacją sacrum a dramatyzacją cielesności. Rozważania o wpływie pierwotności na współczesność” (tekst w druku); „Gender gap  w
przestrzeni akademickiej. Trajektorie karier naukowych kobiet zarządzających szkolnictwem wyższym” w: „Uniwersyteckie gry – czy płeć ma znaczenie? Wybrane dyskursy społeczno-edukacyjne” red. Moniki Grochalskiej i Wiktora Sawczuka (2011); „Kobiety w społeczności naukowej – o konfrontacji tradycji ze współczesnością” w: „Rodzina i praca między tradycją a współczesnością”, red. Urszuli Swadźby i Ewy Budzyńskiej (2010); „Sztuka w procesie cybernetyzacji. O możliwościach realizacji nowej twórczości akademickiej” w: „Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i technologie społeczne a praktyki kulturowe”, red. Janusza Muchy (2010); „Tożsamość jako somatyzacja” w: „Idee i Myśliciele. Tożsamość. Podmiot. Komunikowanie” tom XI (2009); „W kręgu badań nad kulturą współczesną” w: „Forum Myśli Wolnej. Krakowski magazyn racjonalistów” 42/43 (2009). W trakcie studiów w AGH, w ramach Studenckiego Koła Naukowego MediaFrame, koordynatorka projektów badawczych w Akademii Sztuk Pięknych i Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie.

mgr Maria Adamczyk –  doktorantka w IS UJ, w Zakładzie Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej. Autorka publikacji z zakresu socjologii medycyny: Konformizm czy   Bunt. Analiza fenomenu anoreksji z perspektywy badań nad płcią kulturową (“Kultura i  Historia” nr 20/2011), a także Forum For the Ugly People-  study of an imagined community (“The  Sociological Review”  vol 58/2011, Blackwell Publishing Ltd. ).  Interesuje się socjologicznym ujęciem niepełnosprawności  oraz  dynamiką i zależnościami pomiędzy procesami  stygmatyzacji   i autostygmatyzacji.   Temat doktoratu: „Kobiety niepełnosprawne ruchowo – ich świat społeczny i świat intymny”.

Moduł III i IV
dr Ewa Giermanowska – kierowniczka modułu III i IV; doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski. Specjalizuje się w dziedzinie socjologii pracy i organizacji oraz w polityce zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zatrudnienia młodzieży i osób niepełnosprawnych.Realizowała projekty empiryczne dotyczące zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Instytucie Spraw Publicznych. Rezultaty ukazały się m.in. w publikacjach:

 • B.Gąciarz, E.Giermanowska (red.),  Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 •  E.Giermanowska (red.), Młodzi niepełnosprawni. Rodzina, edukacja, praca, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • E.Giermanowska (red.), Młodzi niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia,   Instytut Spraw Publicznych, Warszwa 2007.

Iwona Misiak - koordynatorka

Moduł V

dr Tomasz Masłyk – Adiunkt na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej. Absolwent socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego o specjalności „socjologia gospodarki i badania rynku”. Autor prac z zakresu socjologii polityki, socjologii gospodarki i socjologii Internetu. Praktyk w dziedzinie badań społecznych.

Wybrane publikacje:

 • Tomasz Masłyk, „Cyberprzestrzeń a obywatelska deliberacja” [w:] A. Szewczyk, E. Krok (red.) Fenomen Internetu, Hogben, Szczecin 2008
 • Tomasz Masłyk, Ewa Migaczewska „Miejski ratusz w globalnej wiosce. Charakter aktywności obywatelskiej w społeczeństwie informacyjnym” [w:] L. H. Haber, S. Jędrzejewski (red.) Co łączy, co dzieli Polaków czyli Społeczeństwo Informacyjne w działaniu, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2008
 • Tomasz Masłyk, „Zróżnicowany świat sieci – charakter działań podejmowanych przez użytkowników Internetu” [w:] L. H. Haber, A. Siwik (red.) Od robotnika do internauty, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008
 • Tomasz Mastyk, „Samoocena uczniów szkół zawodowych a perspektywa pracy” [w:] D. Walczak-Duraj (red.) Wartości i postawy młodzieży polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009
 • Tomasz Masłyk, „Zaufanie a społeczny i gospodarczy rozwój społeczeństw” [w:] S. Partycki (red.) E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009
 • Tomasz Masłyk, Ewa Migaczewska „Etyczne postulaty versus polska praktyka. Konfrontacja dokumentów deontologii zawodowej z realizacją zawodu dziennikarza”, [w:] D.Walczak-Duraj (red.), Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010
 • Tomasz Masłyk, „Obywatel w społeczeństwie informacyjnym. Teoria i praktyka”, NOMOS, Kraków 2010
 • Tomasz Masłyk, „Więź moralna jako substrat kapitału społecznego, na przykładzie wybranych krajów europejskich” [w:] Wioletta Knapik, Magdalena Kowalska (red.), Kapitał ludzki, kulturowy i społeczny a jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego, Uniwersytet Rolniczy, Kraków 2011

dr Ewa Migaczewska – Adiunkt na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej. Absolwentka socjologii oraz dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka publikacji z zakresu socjologii mediów (także Internetu), public relations oraz komunikacji społecznej
i międzyludzkiej. Wykładowca i trener skutecznej komunikacji interpersonalnej.

Wybrane publikacje z ostatnich lat:

 • Migaczewska Ewa, „Komunikowanie” na rynku pracy – nowe możliwości zawodowe, (w:) Lesław H. Haber (red.),  Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia,  NOMOS, Kraków 2011
 • Migaczewska Ewa, Istota i projektowanie działań public relations, (w:) Lesław H. Haber (red.),  Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia,  NOMOS, Kraków 2011
 • Migaczewska Ewa, Etykieta biznesu współczesnych organizacji w wybranych krajach Europy, (w:)  Barbara Gąciarz, Marzena Mamak-Zdanecka (red.),  Rynek pracy i organizacje 
 • w gospodarce wiedzy, Printpap, Łódź 2011
 • Migaczewska Ewa, Dziennikarz – zawód zaufania publicznego? Analiza społecznych oczekiwań i spostrzeżeń, [w:] K. Pokorna-Ignatowicz, S. Michalczyk (red.), Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010
 • Migaczewska Ewa, Masłyk Tomasz, „Etyczne postulaty versus polska praktyka. Konfrontacja dokumentów deontologii zawodowej z realizacją zawodu dziennikarza”, [w:] D.Walczak-Duraj (red.), Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010
 • Migaczewska Ewa, Masłyk Tomasz, Miejski ratusz w globalnej wiosce. Charakter aktywności obywatelskiej w społeczeństwie informacyjnym [w:] L. H. Haber, S. Jędrzejewski (red.), Co łączy, co dzieli Polaków czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2008
 • Migaczewska Ewa, Dziennikarz w społeczeństwie medialnym, [w:] I.S.Fiut (red.), Media, kobieta i śmiech, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006
 • Migaczewska Ewa, Gazeta elektroniczna – substytut, uzupełnienie czy równorzędny partner prasy drukowanej?, [w:] L.H. Haber, M. Niezgoda (red.), Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006
 • Migaczewska Ewa, Fora dyskusyjne jako forma e-komunikacji wśród czytelników prasy, [w:] L. H. Haber (red.), Akademicka społeczność informacyjna na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005

dr Dorota Żuchowska-Skiba  –  Adiunkt na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej. Zainteresowania naukowe łączą analizę mediów masowych, zwłaszcza nowych mediów, z perspektywą działań zbiorowych podejmowanych w rzeczywistości społecznej i wirtualnej. Szczególną uwagę koncentruje na nowych ruchach społecznych powstających w przestrzeni Internetu i nowych formach aktywności społecznej, publicznej i obywatelskiej w dobie społeczeństwa sieci.

Wybrane publikacje:

 • Dorota Żuchowska-Skiba,  Aktywność polityczna i społeczna w sieci – alterglobaliści w sieci. Przypadek Polski (w:) Aksjologiczny i pragmatyczny wymiar współczesnej polityki,  Danuta Walczak-Duraj(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,  Łódż 2011
 • Żuchowska -Skiba Dorota,  Stojkow Maria, Internet nową przestrzenią publiczną, czy nową sferą publiczną? : analiza serwisów dziennikarstwa obywatelskiego w Polsce, w: Nie tylko Internet : nowe media, przyroda i ,,technologie społeczne” a praktyki kulturowe,  Janusz Mucha (red.), Zakład Wydawniczy ,,NOMOS”, Kraków 2010
 • Dorota Żuchowska-Skiba , Młodzież jako podmiot działań obywatelskich w Internecie, w: Wartości i postawy młodzieży polskiej, Danuta Walczak-Duraj (red. ), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,  Łódź 2009
 • Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow ,Internet jako elektroniczna agora. Obraz aktywności obywatelskiej w sieci studentów krakowskich uczelni, w: Oblicza socjologii krakowskiej, Grzegorz Bryda, Wojciech Pawnik (red.), NOMOS,  Kraków 2009
 • Dorota Żuchowska-Skiba,  Alterglobaliści w sieci – Internet jako elektroniczna przestrzeń dla nowych ruchów, w: Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii. Krystyna Słany, Zygmunt Staręga (red.) NOMOS, Kraków 2009
 • Dorota Żuchowska-Skiba, Ruchy społeczne w Internecie. Internet: od kanału informacyjnego do nowej przestrzeni społecznej dla nowych ruchów społecznych, w: Fenomen Internetu,  Agnieszka Szewczyk, Ewa Krok (red.), Wydawnictwo Hogben Szczecin,  Szczecin 2008
 • Dorota Żuchowska-Skiba,  Globalne ruchy społeczne w społeczeństwie informacyjnym, na przykładzie Greenpeace. Od robotnika do internauty w kierunku społeczeństwa informacyjnego Lesław H. Haber, Anna Siwik (red.),  Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008
 • Dorota Żuchowska-Skiba , Maria Stojkow,  Internet jako nowy kanał humoru politycznego, w:  Co łączy co dzieli Polaków czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu. Lesław H. Haber , Stanisław Jędrzejewski (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2008

dr Maria Stojkow – adiunkt na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, absolwentka socjologii, dziennikarstwa oraz studiów bliskowschodnich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się socjologią nowych mediów oraz nowymi formami aktywności w społeczeństwie informacyjnym.  Drugą jej pasją naukową jest kultura arabska.

Wybrane publikacje:

 • Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, 2007,  Blog – nowa forma przekazu politycznego w społeczeństwie informacyjnym, w: Anna Siwik (red), Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007
 • Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, 2009,  Internet jako elektroniczna agora : obraz aktywności obywatelskiej w sieci studentów krakowskich uczelni w: Grzegorz Bryda i Wojciech Pawnik, Oblicza socjologii krakowskiej, T. 1,  Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS
 • Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA 2010, Internet nową przestrzenią publiczną, czy nową sferą publiczną? : analiza serwisów dziennikarstwa obywatelskiego w Polsce — W: Janusz Mucha (red), Nie tylko Internet : nowe media, przyroda i ,,technologie społeczne” a praktyki kulturowe, Zakład Wydawniczy ,,NOMOS”

dr Grzegorz Ptaszek – adiunkt na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, autor monografii Talk show. Szczerość na ekranie? (Warszawa 2007), współredaktor trzech tomów zbiorowych poświęconych różnym aspektom mediów (m.in. Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych – język, edukacja, semiotyka; Warszawa 2009) oraz autor kilkudziesięciu artykułów na ten temat. Interesuje się geneologią medialną i lingwistyczną, odbiorem tekstów medialnych, edukacją medialną oraz zachowaniami komunikacyjnojęzykowymi w sytuacjach społecznych; wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

Moduł VI
prof. dr hab. Krystyna Slany – kierowniczka modułu, profesor zwyczajny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje także na stanowisku profesora na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo- Hutniczej. Specjalizuje się w zakresie demografii społecznej, socjologii migracji oraz socjologii rodziny i płci. Jest autorką i współredaktorką  m.in. książek: Małżeństwa powtórne w Polsce , Między przymusem a wyborem. Kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy  Środkowo-Wschodniej (1939-1989),   Orientacje migracyjne Polaków (red.), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, International Migration. A Multidimensional Analysis (red.),  Migracje kobiet (red) , Women in New Migrations (eds.), Gender w społeczeństwie polskim (red.), Kalejdoskop genderowy (red).  W latach 2009-2011 kierowała  podyplomowymi studiami „Społeczno-kulturowa tożsamość płci”. Prowadziła m.in. następujące projekty badawcze: Trendy emigracyjne we współczesnej Polsce. Charakterystyka socjologiczno-demograficzna (grant KBN), Orientacje emigracyjne osób wyjeżdżających z Polski (grant Fundacji Sorosa, Research Support Scheme ), Kohabitacja jako alternatywna forma życia małżeńskiego i  rodzinnego w Polsce (grant  KBN), Integration of Female Immigrants in Labour Market and Society. Policy Assessment and Policy Recommendations (projekt  UE), Integracja imigrantek na rynku pracy i w społeczeństwie (grant MNiSZW), Interdyscyplinarne studia   podyplomowe ’Społeczno-Kulturowa Tożsamość Płci’ (Grant z funduszy norweskich FSS). Kieruje Zakładem Badań Problemów Ludnościowych i specjalnością Społeczno-kulturowa tożsamość płci w Instytucie Socjologii UJ. W latach 2002 -2008 pełniła funkcję     v-ice Dyrektora Instytutu Socjologii UJ ds. studenckich i dydaktycznych. W latach 2009 -2011 kierowała podyplomowymi studiami  w zakresie gender studies. Jest członkinią Komitetu Badań nad Migracjami i Komitetu Nauk Demograficznych PAN  oraz redakcji  „Roczników Socjologii Rodziny”, „Studiów Migracyjnych-Przegląd Polonijny”, recenzentką „Studiów Socjologicznych”.

dr Marta Warat  - koordynatorka modułu, socjolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obszar jej zainteresowań badawczych koncentruje się wokół problematyki obywatelstwa i demokracji, gender studies oraz islamu w Europie.