Badania zrealizowane w module VI

styczeń – marzec 2012

 • rozpoczęcie prac nad dwoma raportami: przedstawiającym przegląd istniejącego stanu badań i literatury oraz dobre praktyki w państwach europejskich; krytyczna analiza literatury przedmiotu oraz dokumentów z zakresu polityki;
 • rozpoczęcie prac dotyczących Forum Uczestniczek (wstępne określenie terminu warsztatów, rozpoczęcie prac nad metodologią i doborem próby);
 • nawiązanie kontaktu z MOPS w sprawie wykładu dotyczącego koncepcji oraz działania asystenta osób niepełnosprawnych.

kwiecień – lipiec 2012

 • prezentacja wstępnych wyników analizy literatury oraz dokumentów (na poziomie globalnym i narodowym) podczas spotkania Zakładu Badań Problemów Ludnościowych Instytutu Socjologii UJ w dniu 5 kwietnia 2012 roku;
 • opracowanie scenariuszu wywiadu biograficznego z kobietami z niepełnosprawnościami oraz dokonanie jego wewnętrznej recenzji;
 • spotkanie z Panią Krystyną Stolarską – założycielką Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „KOLONIA” oraz dyrektorką Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach od 1993 roku;
 • przeprowadzenie pilotażowych wywiadów biograficznych z kobietami z niepełnosprawnościami;
 • kontynuacja prac nad raportami;
 • kontynuacja prac dotyczących Forum Uczestniczek.

sierpień – grudzień 2012

 • złożenie dwóch raportów: „Diagnoza i dobre praktyki dotyczące
  polityk włączania do głównego nurtu życia społecznego kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami. Doświadczenia międzynarodowe” autorstwa Aleksandry Migalskiej i Agnieszki Król oraz „Genderowy wymiar niepełnosprawności. Sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami w świetle polskich badań i analiz” autorstwa Małgorzaty Matlak i Małgorzaty Załuckiej-Fic;
 • przygotowanie scenariusza warsztatu dla kobiet z niepełnosprawnością ruchu, scenariusza warsztatu dla kobiet z niepełnosprawnością wzroku, scenariusza warsztatu dla kobiet z niepełnosprawnością słuchu;
 • przygotowanie scenariusza warsztatów wspólnych dla kobiet z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
 • przeprowadzenie części wywiadów z kobietami z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
 • przeprowadzenie warsztatów dla kobiet z niepełnosprawnością ruchu i słuchu (29.09-7.10.2012; realizacja: Fundacja Autonomia).

styczeń – marzec 2013

 • zrealizowanie wywiadów z kobietami z niepełnosprawnościami: ruchu, wzroku i słuchu;
 • rozpoczęcie obozu naukowo-badawczego w Instytucie Socjologii: „Kraków miastem bez barier?”. Przeprowadzenie zajęć ze specjalistami od prawa administracyjnego oraz przedstawicielami/kami organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się tematyką niepełnosprawności, wybór problemów do rozwiązania (na podstawie wywiadów przeprowadzonych w ramach modułu VI);
 • kontynuowanie prac dotyczących Forum Uczestniczek: przeprowadzenie warsztatów dla kobiet z niepełnosprawnością słuchu (II etap warsztatów, realizacja: Fundacja Autonomia);
 • rozpoczęcie prac nad koncepcją raportów cząstkowych z warsztatów.

kwiecień – październik 2013

 • przeprowadzenie warsztatów dla kobiet z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku i słuchu (warsztaty przeprowadzone metodą Teatru Forum);
 • złożenie raportów przedstawiających wnioski z warsztatów dla kobiet z niepełnosprawnościami ruchu, słuchu i wzroku: „Diagnoza potrzeb i oczekiwań kobiet z niepełnosprawnością słuchu” (Małgorzata Czajkowska-Kisil, Małgorzata Dymowska), „Raport z warsztatów
  Nic o nas bez nas – szkolenia dla kobiet z niepełnosprawnością ruchu” (Monika Serkowska, Anna Werenc), „Raport z warsztatów
  Nic o nas bez nas – szkolenia dla kobiet z niepełnosprawnością wzroku” (Katarzyna Żeglicka, Małgorzata Dymowska, Agata Teutsch).
 • przygotowanie raportów: „Sytuacja, doświadczenia, problemy i potrzeby kobiet z niepełnosprawnością ruchu” (Ewelina Ciaputa, Małgorzata Matlak), „Sytuacja kobiet Głuchych i nie(do)słyszących.
  Raport z badań biograficznych” (Agnieszka Król, Aleksandra Migalska), „Genderowy wymiar niepełnosprawności – niepełnosprawność  wzrok” (Anna Bednarczyk);
 • przygotowanie filmu przedstawiającego działania podjęte w ramach obozu naukowo-badawczego zrealizowanego w Instytucie Socjologii UJ (Julia Land, Agnieszka Król).