Moduł IV

Wejście na rynek pracy niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych. Integracja społeczna i zawodowa

kierowniczka – dr Ewa Giermanowska
koordynatorka – Iwona Misiak

Realizacja tego modułu pozwoli na poszerzenie wiedzy na temat czynników kształtujących integrację społeczną i zawodową niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych, analizę przebiegu ścieżek edukacyjnych i zawodowych oraz uwarunkowań sukcesów i porażek w procesie integracji społecznej.

Niniejszy cel zostanie osiągnięty dzięki przeprowadzeniu badań empirycznych – wywiadów swobodnych o charakterze biograficznym z niepełnosprawnymi absolwentami szkół wyższych. Wywiady zostaną zrealizowane w pięciu ośrodkach akademickich:  charakteryzujących się dobrą sytuacją na rynku pracy i  takich, w których występuje wysokie bezrobocie młodzieży.  Badani będą absolwenci z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, od roku do trzech lat od ukończenia studiów. Uwzględnione zostaną następujące rodzaje niepełnosprawności: ruchowa, słuchu, wzroku i sprzężona.

Na podstawie przeprowadzonych badań zostaną opracowane rekomendacje dla polityki społecznej, szkół wyższych i urzędów pracy. Analizy wyników badań uwzględnią stan formalno-prawny i instytucjonalny obowiązujący w Polsce, oraz odniosą się do wyników badań międzynarodowych.

Główne pytania badawcze:

  • Jakie są ścieżki karier zawodowych absolwentów szkół wyższych z niepełnosprawnościami?
  • Jakie są skuteczne metody wspomagania uczelni, studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami w kształtowaniu ich karier zawodowych?

Zespół badawczy:

Ewa Giermanowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski. Specjalizuje się w dziedzinie socjologii pracy i organizacji oraz w polityce zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zatrudnienia młodzieży i osób niepełnosprawnych.Realizowała projekty empiryczne dotyczące zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Instytucie Spraw Publicznych. Rezultaty ukazały się m.in. w publikacjach:

  • B.Gąciarz, E.Giermanowska (red.),  Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
  •  E.Giermanowska (red.), Młodzi niepełnosprawni. Rodzina, edukacja, praca, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
  • E.Giermanowska (red.), Młodzi niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia,   Instytut Spraw Publicznych, Warszwa 2007.

Kieruje badaniami realizowanymi w modułach:  III i IV.

Elżbieta Zakrzewska-Manterys  – profesor UW, socjolożka pracująca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych.  Zajmuje się metodologią nauk społecznych, namysłem nad wykluczeniem społecznym oraz problematyką niepełnosprawności. Jest koordynatorką grantu  finansowanego w latach 2012-2014 przez Centrum Rozwoju  Zasobów Ludzkich pn. „Pomocna dłoń. Weryfikacja systemu mentorskiego jako procesu umożliwiającego podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy”.
Ostatnie publikacje książkowe:

  • Upośledzeni umysłowo. Poza granicami człowieczeństwa, Warszawa 2010.
  • Lista obecności. Rozmowy z ojcami osób z zespołem Downa, Warszawa 2011.

Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski. Zajmuje się problematyką „innego” w kontekście wykluczenia i procesów normalizacji ze szczególnym uwzględnieniem problematyki niepełnosprawności w różnych kontekstach społecznych. Autorka książki „Tożsamość kobiet upośledzonych umysłowo a środowisko społeczne” oraz artykułów podejmujących problematykę niepełnosprawności we współczesnym świecie. Brała udział w projekcie realizowanym przez Instytut Spraw Publicznych dotyczącym zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zajmowała się wpływem rodziny i przyjaciół na ścieżki  biograficzne młodych z niepełnosprawnościami, (E.Giermanowska (red.), Młodzi niepełnosprawni. Rodzina, edukacja, praca,  Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007).

Mariola Racław – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski. Specjalizuje się w dziedzinie socjologii ludności oraz w polityce społecznej (w tym pomocy społecznej) ze szczególnym uwzględnieniem problematyki opieki nad osobami zależnymi. Realizowała  wiele projektów  empirycznych  dotyczących lokalnej polityki społecznej w Instytucie Spraw Publicznych, w tym w odniesieniu do kwestii opieki. Rezultaty ukazały się m.in. w publikacjach:

  • M. Racław (red.), Publiczna troska, prywatna opieka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
  • M. Racław-Markowska (red.), Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie,  Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
  • E. Giermanowska, M. Racław-Markowska (red.), Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży¸ Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.

Zadania wykonane w module IV