Moduł III

Wyrównywanie szans w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami. Dobre praktyki pracodawców. Doświadczenia polskie i międzynarodowe.

kierowniczka – dr Ewa Giermanowska
koordynatorka – Iwona Misiak

W ramach planowanych w tej części działań zostanie zgromadzona wiedza na temat dobrych praktyk w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych u pracodawców z otwartego rynku pracy oraz promocja najlepszych rozwiązań.

Rozwiązania w zakresie wyrównywania szans w zatrudnieniu, polityki różnorodności oraz zarządzania niepełnosprawnością w miejscu pracy będą analizowane w kontekście prawa międzynarodowego i krajowego. Analiza dobrych praktyk ma celu ustalenie uwarunkowań sprzyjających zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami oraz wypracowanie rozwiązań i narzędzi skutecznie oddziaływujących na pracodawców i służących budowaniu wizerunku firmy otwartej na osoby niepełnosprawne.

Projekt ma charakter nowatorski. Założeniem projektu jest wykorzystane doświadczeń badawczych kadry naukowej i praktyków/ekspertów mających doświadczenia w procedurach z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi  i budowania wizerunku pracodawców, na rynku krajowym i międzynarodowym.

Głównym zadaniem planowanych działań jest wypracowanie skutecznych sposobów dotarcia do pracodawców z otwartego rynku pracy w Polsce oraz agencji zatrudnienia (konsultantów).

W ramach planowanych badań zostaną przeprowadzone wywiady bezpośrednie i telefoniczne z pracodawcami z otwartego rynku pracy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne oraz studia przypadków firm/instytucji w Polsce oraz w krajach UE i EOG mających wzorcowe programy zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 Główne pytania badawcze:

  • Jakie są skuteczne i najbardziej efektywne praktyki aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wybranych krajach UE i EOG?
  • Jaka jest możliwość zastosowania najlepszych praktyk dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych z ww. krajów w warunkach polskich, w szczególności jakie zmiany w zasadach funkcjonowania instytucji publicznych i regulacji dotyczących rynku pracy należałoby wdrożyć w tym celu?
  • Jakie są skuteczne metody promowania zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością wśród pracodawców na otwartym rynku pracy?

Zespół badawczy:

Ewa Giermanowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski. Specjalizuje się w dziedzinie socjologii pracy i organizacji oraz w polityce zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zatrudnienia młodzieży i osób niepełnosprawnych.Realizowała projekty empiryczne dotyczące zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Instytucie Spraw Publicznych. Rezultaty ukazały się m.in. w publikacjach:

  • B.Gąciarz, E.Giermanowska (red.),  Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
  •  E.Giermanowska (red.), Młodzi niepełnosprawni. Rodzina, edukacja, praca, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
  • E.Giermanowska (red.), Młodzi niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia,   Instytut Spraw Publicznych, Warszwa 2007.

Kieruje badaniami realizowanymi w modułach:  III i IV.

Magdalena Arczewska –doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski. Specjalizuje się w socjologii prawa, prawie pracy oraz polityce społecznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki rodzinnej. Przewodniczyła pracom Zespołu ekspertów do spraw opracowania standardów współpracy międzysektorowej oraz pracom Zespołu ekspertów ds. opracowania długofalowej polityki w zakresie rozwoju wolontariatu w Polsce, powołanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie oceny merytorycznej wniosków składanych w ramach Rządowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Nieletnich i Rodzinnych.
Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących polityki rodzinnej oraz współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Dobre praktyki w zatrudnianiu niepełnosprawnych

Przedstawione studia przypadków dobrych praktyk w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników zostały opracowane w drugiej połowie 2012r. przez zespół doradców z firmy HRK S.A. z udziałem ekspertów Wydziału Humanistycznego AGH.

W Unii Europejskiej, według szacunków, pracuje około połowa osób niepełnosprawnych (Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020. Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier, 2010).

W Polsce aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych jest niska. Pracę zawodową wykonuje:

  • 23,2% osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym 18-59/64 lata, posiadających orzeczenie (tzw. kryterium prawne), (IV kwartał 2012r, BAEL GUS),
  • 41% osób w wieku 15-64 lata subiektywnie deklarujących niepełnosprawność (tzw. kryterium biologiczne), (II kwartał 2011r., GUS).

Zaprezentowane przykłady dobrych praktyk są dowodem, że można przełamywać stereotypy i uprzedzenia społeczne, oraz wdrażać udane rozwiązania ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do zatrudnienia. Dziękujemy firmom i instytucjom za możliwość realizacji badań i zgodę na ich upowszechnienie.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań i studiami przypadków w publikacji projektu, która ukaże się w 2014 r.

Ewa Giermanowska, Koordynator modułu
Joanna Kotzian, Kierownik projektu, HRK S.A.

Firmy/instytucje działające w Polsce:

Firmy/instytucje z innych krajów Europy: