Przedsięwzięcia i badania zrealizowane w module II

luty – marzec 2012

 • uzyskanie od PFRON bazy projektów realizowanych z jego środków, z których zostanie wybrany materiał badawczy;
 • kompletowanie zespołu do realizacji zadań badawczych w module (w pierwszym etapie do przeprowadzenia analizy dokumentów finansowych i ewaluacyjnych PFRON) ;
 • kompletowanie wyników zrealizowanych dotąd badań dotyczących szeroko rozumianej sytuacji osób niepełnosprawnych oraz polityki społecznej dedykowanej osobom niepełnosprawnym i udostępnienie ich pozostałym uczestnikom projektu;

kwiecień – lipiec 2012

 • uzyskanie dostępu do materiału źródłowego (w postaci dokumentacji projektów realizowanych ze środków PFRON, stanowiących przedmiot badań),  który objęty zostanie analizą;
 • wstępne zapoznanie się z materiałem źródłowym oraz ostateczna selekcja projektów do pogłębionej analizy zawartości;
 • prace nad przygotowaniem klucza kategoryzacyjnego do analizy zawartości dokumentów/programów PFRON
  (mgr Paweł Rozmus);
 • spotkanie z zespołem (mającym realizować zadania badawcze w module)  poświęcone omówieniu sposobu organizacji oraz  celu i przebiegu planowanych analiz (dotyczących dokumentów  związanych z projektami realizowanymi przez organizacje pozarządowe ze środków PFRON);
 • ciągłe kompletowanie oraz krytyczna analiza literatury przedmiotu, stanowiące wsparcie przy realizacji wszystkich planów badawczych zaplanowanych w module.

sierpień – grudzień 2012

 • Przygotowanie ostatecznej wersji klucza kategoryzacyjnego do analizy zawartości dokumentów/programów PFRON
  (mgr Paweł Rozmus).
 • Przygotowanie recenzji w/w narzędzia (prof. Maria Nawojczyk).
 • Przeprowadzenie analizy dokumentów czterech celowo dobranych projektów realizowanych ze środków PFRON przez organizacje pozarządowe oraz przygotowanie raportów z tej analizy (mgr Paweł Rozmus, mgr Kamil Łuczaj,
  mgr Maria Adamczyk, mgr Dorota Jedlikowska);

Systematyczna analiza zawartości dokumentów programowych posłużyła głównie do rekonstrukcji koncepcji wsparcia stanowiącej podstawę zamawiania i wdrażania takich projektów. W szczególności pod kątem sposobu definiowania celów i kryteriów ich osiągania, a także przebiegu i realizacji tego typu przedsięwzięć w praktyce (ze wskazaniem ich mocnych i słabych stron, a w tym potencjalnych zmian poprawiających jakość wdrożenia, czy skuteczność uzyskanych efektów).

 • Przygotowanie scenariuszy indywidualnych wywiadów pogłębionych (mgr Paweł Rozmus);
 • Przygotowanie recenzji w/w scenariuszy (dr Barbara Worek).

styczeń – marzec 2013

 • zrealizowanie wywiadów pogłębionych z przedstawicielami NGOs – 4 wywiady (mgr Kamil Łuczaj);
 • zrealizowanie wywiadów pogłębionych z przedstawicielami samorządów – 12 wywiadów (mgr Maria Adamczyk, mgr Dorota Jedlikowska, mgr Kamila Albin);
 • zrealizowanie wywiadów pogłębionych z beneficjentami projektów – 20 wywiadów (mgr Paweł Rozmus, mgr Kamil Łuczaj,
  mgr Maria Adamczyk, mgr Dorota Jedlikowska, mgr Kamila Albin);

W pierwszej części wywiadów uzyskiwano szczegółowe informacje o czterech wybranych wcześniej projektach w zakresie oceny ich zawartości, przebiegu oraz sposobu realizacji lub propozycji zmian mogących je ulepszyć w przyszłości, a w drugiej części na temat ogólnej oceny funkcjonowania całości systemu wsparcia i polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnościami, pod kątem formułowanych celów, podejmowanych działań i wynikających z nich efektów – z indywidualnej perspektywy respondentów. Zastosowanie takiej metody badawczej pozwoliło na uwzględnienie opinii głównych aktorów  zaangażowanych w świadczenie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami (traktowanych jako ekspertów posiadających praktyczną wiedzę) oraz lokalnego kontekstu realizowanych działań.

 kwiecień – sierpień 2013

 • Zakończenie kodowania wywiadów pogłębionych (mgr Marta Gruszecka, mgr Dorota Jedlikowska, mgr Kamil Łuczaj,
  mgr Paweł Rozmus, mgr Jarosław Strzeboński).
 • Przygotowanie bazy danych z zakodowanymi wywiadami do wykonania pogłębionych analiz – m. in. dodanie zmiennych demograficzno-społecznych charakteryzujących respondentów (mgr Paweł Rozmus)

Materiał został zakodowany i przygotowany do obróbki w programie do analizy danych jakościowych MaxQda. Kodowanie przeprowadzono w oparciu o listę kodową opracowaną przez kierownika modułu, została ona omówiona z zespołem w trakcie szkoleń.

 • Zakończenie prac nad cząstkowy raportem z badań dot. wszystkich zrealizowanych wywiadów pogłębionych: „Spojrzenie na system wsparcia osób z niepełnosprawnościami oczami funkcjonujących w nim aktorów” (mgr Paweł Rozmus, dr Barbara Worek)

W raporcie opisano funkcjonowania systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami
z perspektywy: finansujących to wsparcie instytucji państwowych (główna agenda to Państwowy Fundusz Rehabilitacji, dysponujące jego środkami Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie/Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz niekiedy Zespoły ds. Osób Niepełnosprawnych i/lub Pomocy Społecznej działające przy Starostwach Powiatowych i urzędach miast); organizacji pozarządowych (stających się coraz ważniejszym aktorem bezpośrednio realizującym tę pomoc niejako na zlecenie państwa – przy jednocześnie znaczącym jego udziale finansowym), a także bezpośrednich jego beneficjentów, czyli osób z niepełnosprawnościami. Opis ten jest nakierowany na poszukiwanie systemowych uwarunkowań ocen skuteczności oddziaływania instytucjonalnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych, a także źródła wewnętrzne (organizacyjne) i zewnętrzne (charakterystyki otoczenia społecznego) sukcesów i niepowodzeń funkcjonowania instytucji wsparcia osób niepełnosprawnych oraz idącą za tym
diagnozę mocnych i słabych stron funkcjonujących rozwiązań instytucjonalnych.

 • Trwające prace nad całościowym raportem z badań – metodologia całego postępowania badawczego i wyniki poszczególnych jego etapów oraz podsumowanie i rekomendacje końcowe (mgr Paweł Rozmus)

Pierwsza część analityczna raportu będzie zawierać całościową charakterystykę metodologii badania i podsumowanie wszystkich prac analityczno-badawczych zrealizowanych w ramach modułu.

Druga część opracowania będzie mieć charakter dokumentu programowego, w którym znajdą się:

- diagnoza mocnych i słabych stron praktyk odnoszących się do realizacji polityki społecznej wobec niepełnosprawnych,

- wynikające z niej rekomendacje w sprawie usprawnienia sposobu określania celów i sposobu realizacji projektów
i funkcjonowania systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

 • Gromadzenie materiałów do rozdziału książki (z modułu I) oraz innych publikacji przewidzianych w ramach modułu II
  (mgr Paweł Rozmus)

wrzesień – grudzień 2013

 • Ukończenie raportu z badań – metodologia całego postępowania badawczego i wyniki poszczególnych jego etapów oraz podsumowanie i rekomendacje końcowe (mgr Paweł Rozmus)
 • Prace w toku nad przygotowaniem książki oraz innych publikacji przewidzianych w ramach projektu.