Moduł II

Źródła sukcesów i niepowodzeń instytucji wsparcia dla osób niepełnosprawnych, na przykładzie wybranych działań realizowanych ze środków PFRON.

kierownik: Paweł Rozmus
koordynatorka: Anna Kulpa

W ramach modułu podjęta zostanie próba wypracowania propozycji usprawnień w sferze projektowania i wdrażania programów wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
w szczególności w ramach relacji pomiędzy zleceniodawcą (PFRON, lokalne instytucje publiczne) a wykonawcami programów. Pozwoli to na sformułowania założeń „inteligentnych instrumentów polityki społecznej” wobec niepełnosprawności.

W ramach planowanych działań przeprowadzona zostanie, analiza dokumentów i źródeł zastanych, która dotyczyć będzie
w szczególności regulaminów wniosków konkursowych oraz dokumentów finansowych i ewaluacyjnych wybranych projektów zrealizowanych ze środków PFRON w Małopolsce przez organizacje pozarządowe na rzecz osób niepełnosprawnych. Taka analiza zawartości dokumentów programowych posłuży do rekonstrukcji koncepcji wsparcia stanowiącej podstawę zamawiania
i wdrażania takich projektów, w szczególności pod kątem sposobu definiowania celów i kryteriów ich osiągania. Ponadto, przeprowadzona analiza zostanie uzupełniona o badania empiryczne: wywiady pogłębione z przedstawicielem organizacji, które zrealizowały wspomniane projekty, z ich beneficjentami oraz przedstawicielami samorządu lokalnego z miejsc,
w których realizowane były wspomniane projekty.

Główne pytania badawcze:

  • W jaki sposób deklarowane cele polityki społecznej wobec niepełnosprawnych są przekładane na cele działalności konkretnych instytucji publicznych i jak wpływa to na możliwości poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie polskim?
  • Jakie są silne i słabe strony działalności instytucji realizujących działania na rzecz niepełnosprawnych (głównie PFRON
    i organizacje pozarządowe), w szczególności w zakresie skutecznego oddziaływania na poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej osób niepełnosprawnych w obszarach objętych ich kompetencjami?

Przedsięwzięcia i badania zrealizowane w module II