Przdsięwzięcia i badania zrealizowane w module I

luty – marzec 2012

 • podjęcie negocjacji z ekspertami mających na celu pozyskanie ich do planowanych w module ekspertyz;
 • rozpoczęcie prac nad przygotowaniem scenariuszy do raportów eksperckich;
 • kompletowanie wyników zrealizowanych dotąd badań dotyczących szeroko rozumianej sytuacji osób niepełnosprawnych oraz polityki społecznej dedykowanej osobom niepełnosprawnym i udostępnienie ich pozostałym uczestnikom projektu;
 • kompletowanie oraz krytyczna analiza literatury przedmiotu.

kwiecień-lipiec 2012

 • przeprowadzenie rozeznania rynku i znalezienie ekspertów do przygotowania 8 raportów eksperckich;
 • przygotowanie scenariuszy do raportów eksperckich (prof. Barbara Gąciarz oraz dr Seweryn Rudnicki);
 • konsultacje z ekspertami zaangażowanymi w przygotowanie raportów eksperckich.

sierpień-grudzień 2012

 • Przygotowanie 4 raportów eksperckich:

1)  „Synteza położenia społecznego  i ekonomicznego zbiorowości osób niepełnosprawnych w Polsce na podstawie demograficznych danych zastanych i ustaleń badań przeprowadzonych w ostatnich pięciu latach” (prof. Jerzy Bartkowski);

2) „Położenie społeczno-ekonomiczne osób niepełnosprawnych w wybranych krajach UE i EOG na podstawie demograficznych danych zastanych i raportów organizacji międzynarodowych” (prof. Jerzy Bartkowski);

3) „Ocena dostępności i użyteczności w Polsce różnych form edukacji powszechnej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji na poziomie średnim i wyższym, różnych form edukacji dla dorosłych, szkoleń i uzupełniania kwalifikacji zawodowych, a także ocena ich wpływu na proces integracji społecznej niepełnosprawnych” (dr Magdalena Lejzerowicz);

4) „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem usług pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i wsparcia przedsiębiorczości dla osób niepełnosprawnych w Polsce oraz ocena ich wpływu na proces integracji społecznej”
(dr Paweł Wolski).

 • Przygotowanie ostatecznej wersji bazy danych projektów i badań dotyczących niepełnosprawności  (dr Seweryn Rudnicki).
 • Przygotowanie scenariusza pogłębionego wywiadu kwestionariuszowego (prof. Barbara Gąciarz, dr Seweryn Rudnicki).
 • Przygotowanie recenzji w/w scenariusza (dr Sylwia Urbańska).

styczeń-marzec 2013

 • przygotowanie raportu eksperckiego: „Wpływ na położenie społeczno-ekonomiczne zbiorowości osób niepełnosprawnych
  w wybranych krajach UE i EOG dostępności i użyteczności usług publicznych w obszarach edukacji, pośrednictwa pracy
  i doradztwa zawodowego, różnych form opieki zdrowotnej i rehabilitacji” (prof. Mirosław Grewiński)
 • opracowanie scenariusza pogłębionego wywiadu kwestionariuszowego: ”Szanse na integrację społeczną i dobrobyt osób z niepełnosprawnościami. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i prawno – instytucjonalne realizacji polityki integracyjnej w Polsce” (prof. Barbara Gąciarz, dr Seweryn Rudnicki);
 • zrealizowanie wywiadów pogłębionych (wraz z ich transkrypcją) z celowo dobraną grupą kompetentnych (w zakresie problematyki niepełnosprawności) informatorów złożoną z: działaczy organizacji pozarządowych i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, przedstawicieli administracji centralnej oraz samorządowej i agend samorządu terytorialnego zajmujących się polityką społeczną, ekspertów zajmujących się badaniami i doradztwem dla osób niepełnosprawnych, aktywnymi w sferze publicznej osobami niepełnosprawnymi (np. posłami z niepełnosprawnością), dyrektorami szkół specjalnych oraz szkół z oddziałami integracyjnymi w celu poznania opinii i oceny funkcjonowania mechanizmów wsparcia osób niepełnosprawnych przez instytucje publiczne, a także określenia najważniejszych cech oczekiwań wobec tego rodzaju działań (zbadanie samoświadomości w zakresie potrzeb i dostępnych możliwości) (Biuro Badań Społecznych Obserwator – usługa zewnętrzna).

kwiecień – sierpień 2013

 • Ukończenie kolejnych 3. raportów eksperckich:

1) Raport dotyczący analizy dostępności i użyteczności usług komercyjnych dla osób niepełnosprawnych w wybranych krajach UE i EOG oraz w Polsce i ich wpływu na proces integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (prof. Mirosław Grewiński).

2) Raport dotyczący partycypacji społecznej (w tym politycznej) osób niepełnosprawnych w krajach UE i EOG oraz na tym tle przedstawienie oceny sytuacji w Polsce. Raport będzie zwracał uwagę na przesłanki prawne i społeczne upodmiotowienia środowisk osób niepełnosprawnych (dr Ewa Bogacz-Wojtanowska).

3) Raport dotyczący najlepszych praktyk instytucjonalnego wsparcia osób niepełnosprawnych na poziomie społeczności lokalnych i regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów edukacji powszechnej, doradztwa i kształcenia zawodowego, pośrednictwa na rynku pracy, dostępu do kultury, korzystania z transportu publicznego. Analiza praktyki w krajach UE i EOG oraz przykłady najlepszych praktyk instytucjonalnych lub działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego funkcjonujących w Polsce (dr Paweł Kubicki).

 •  Przygotowanie scenariusza warsztatów „System wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami: co i jak zmieniać, by zwiększyć szanse na integrację i partycypację społeczną?” (prof. Barbara Gąciarz, dr Seweryn Rudnicki)
 • Trwające prace nad raportem z badań jakościowych – wywiadów pogłębionych
  (dr Seweryn Rudnicki)
 • Trwające prace nad raportem podsumowujących całość badań i rekomendacjami
  w module I (prof. Barbara Gąciarz)
 •  Gromadzenie materiałów do książki oraz innych publikacji przewidzianych
  w ramach projektu w module I (prof. Barbara Gąciarz, dr Seweryn Rudnicki, mgr Paweł Rozmus)

wrzesień – grudzień 2013

 • Realizacja warsztatów „System wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami: co i jak zmieniać, by zwiększyć szanse na integrację i partycypację społeczną?” (prof. Barbara Gąciarz, dr Seweryn Rudnicki, dr Paweł Kubicki)
 • Ukończenie raportu z badań jakościowych – wywiadów pogłębionych (dr Seweryn Rudnicki)
 • Ukończenie raportu podsumowującego całość badań z rekomendacjami w module I (prof. Barbara Gąciarz)
 • Prace w toku nad przygotowaniem książki oraz innych publikacji przewidzianych w ramach projektu.