Moduł I

Polityka społeczna w działaniu. Instytucjonalne uwarunkowania sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce.

kierownik - Paweł Rozmus
koordynatorka – Anna Kulpa

Treść studiów, analiz i badań realizowanych w ramach tego modułu odnosić się będzie do oddziaływania przyjętego modelu polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnościami i instytucjonalnych mechanizmów jej wdrażania na położenie tych osób.

Głównym działaniem będzie dokonanie diagnozy stanu świadczenia usług publicznych
i komercyjnych dla niepełnosprawnych i sformułowanie rekomendacji zmian w tej dziedzinie, które umożliwiłyby zwiększenie korzystnego wpływu sfery usług na włączenie społeczne osób niepełnosprawnych.

W ramach modułu zostaną podjęte działania mające na celu przygotowanie analiz
w oparciu o już istniejące dane i wyniki badań empirycznych, jak również przeprowadzone zostaną badania empiryczne (badania jakościowe) w tych obszarach gdzie potrzebne jest uzupełnienie lub pogłębienie istniejącej już wiedzy.

Główne pytania badawcze:

  • Jak istniejące w Polsce rozwiązania instytucjonalne wpływają na zaspokajanie potrzeb osób z niepełnosprawnością w obszarach edukacji, pracy zawodowej, dostępu do usług?
  • Jakie można wskazać najbardziej efektywne praktyki wsparcia instytucjonalnego
    i społecznej integracji osób z niepełnosprawnością w krajach UE i EOG? Jak można wykorzystać te doświadczenia dla poprawy sytuacji w tym zakresie w Polsce?
  • Jakie są możliwości poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez zwiększenie dostępności usług publicznych i komercyjnych?
  • Jakie są najważniejsze kierunki przezwyciężania barier społecznych, ekonomicznych i kulturowych w celu poprawienia położenia społecznego osób
    z niepełnosprawnością, które dotyczą kierunków działania instytucji publicznych, społeczeństwa obywatelskiego, sektora komercyjnego?

Przedsięwzięcia i badania zrealizowane w module I