Publikacje i raporty

Publikacje powstałe w ramach projektu:

„Studia Socjologiczne” No 2/2014 Niepełnosprawność. Wyzwania teorii i praktyki
ISSN: 0039-3371 Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Komitet Socjologii PAN
1. Barbara Gąciarz Integracja społeczna osób niepełnosprawnych jako wyzwanie dla nauki i praktyki społecznej. Wprowadzenie
2. Barbara Gąciarz Przemyśleć niepełnosprawność na nowo. Od instytucji państwa opiekuńczego do integracji i aktywizacji społecznej
3. Seweryn Rudnicki Niepełnosprawność i złożoność
4. Paweł Rozmus, Dorota Jedlikowska i Kamil Łuczaj Polityka społeczna wobec niepełnosprawności. Teoria badań i praktyka działań na podstawie konkretnych przedsięwzięć realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych
5. Barbara Gąciarz i Tomasz Piróg Od państwa opiekuńczego do społeczeństwa opiekuńczego. Dylematy wokół partycypacji obywateli na przykładzie polityki społecznej wobec niepełnosprawności
6. Ewa Giermanowska i Mariola Racław Pomiędzy polityką życia, emancypacją i jej pozorowaniem. Pytania o nowy model polityki społecznej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych
7. Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska i Elżbieta Zakrzewska-Manterys Studiowanie w narracjach niepełnosprawnych studentów
8. Maria Stojkow i Dorota Żuchowska W kierunku nowej tożsamości – osoby niepełnosprawne w drodze ku emancypacji
9. Tomasz Masłyk i Ewa Migaczewska Charakter użytkowania Internetu przez osoby niepełnosprawne i sprawne w perspektywie cyfrowego wykluczenia – analiza porównawcza
10. Ewelina Ciaputa, Agnieszka Król, Aleksandra Migalska i Marta Warat Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku i słuchu
11. Beata Kowalska, Marta Warat, Agnieszka Król i Aleksandra Migalska Studia nad niepełnosprawnością a wyobraźnia socjologiczna

Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej pod redakcją Barbary Gąciarz i Seweryna Rudnickiego
ISBN 978-83-7464-701-4 Kraków 2014 Wydawca: Wydawnictwa AGH

Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre  praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy pod redakcją Ewy Giermanowskiej
ISBN 978-83-89959-42-3 Kraków 2014 Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre  praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy pod redakcją Joanny Kotzian i Ewy Giermanowskiej (broszura)
ISBN 978-83-7464-667-3 Warszawa 2013 Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Artykuły w kwartalniku „Niepełnosprawność” II/2014 (11)
ISSN 2084-7734 Wydawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1. Barbara Gąciarz „W stronę nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności. Kilka słów o projekcie badawczym” s. 7-19.
2. Barbara Gąciarz, Jerzy Bartkowski „Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej s. 20-43.
3, Krystyna Slany „Osoby niepełnosprawne w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. – wybrane aspekty” s. 44-62.
4. Dorota Jedlikowska, Paweł Rozmus „W połowie drogi między sektorami – klientyzm czyn partnerstwo? Organizacje pozarządowe jako aktorzy w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce 63-79.

Artykuły w kwartalniku „Niepełnosprawność” III/2014 (12)
ISSN 2084-7734 Wydawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1. Tomasz Masłyk, Ewa Migaczewska „Portret aktywnego, niepełnosprawnego użytkownika sieci internetowej” s. 25-39.
2. Maria Stojkow, Dorota Żuchowska-Skiba „Od porad medycznych ku prozie życia – czyli przemiany dyskursu osób z niepełnosprawnościami w Internecie”, s. 41-55.

Główne raporty przygotowane w ramach projektu:

Moduł I. Polityka społeczna w działaniu. Instytucjonalne uwarunkowania sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce
1. Barbara Gąciarz (współpraca dr Seweryn Rudnicki) „Polityka społeczna w działaniu. Instytucjonalne uwarunkowania sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Raport z badań i rekomendacje”
2. Jerzy Bartkowski „Położenie społeczno-ekonomiczne zbiorowości osób niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji niepełnosprawnych w krajach UE i EOG na podstawie demograficznych danych zastanych i raportów organizacji międzynarodowych”
3. Jerzy Bartkowski „Położenie społeczne i ekonomiczne zbiorowości osób niepełnosprawnych w Polsce na podstawie demograficznych danych zastanych i ustaleń badań przeprowadzonych w ostatnich pięciu latach”
4. Ewa Bogacz-Wojtanowska „Partycypacja społeczna (w tym polityczna) osób niepełnosprawnych w krajach UE/EOG oraz sytuacja w Polsce. Przesłanki prawne i społeczne upodmiotowienia środowisk osób niepełnosprawnych”
5. Mirosław Grewiński (współpraca: K. Geletta) „Wpływ na położenie społeczno-ekonomiczne zbiorowości osób niepełnosprawnych w wybranych krajach UE i EOG dostępności i użyteczności usług publicznych w obszarach edukacji, pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, różnych form opieki zdrowotnej i rehabilitacji”
6. Mirosław Grewiński (współpraca: K.Galetta) „Analiza dostępności i użyteczności usług komercyjnych dla osób niepełnosprawnych w wybranych krajach UE i EOG oraz w Polsce i ich wpływu na integrację społeczną i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych”
7. Paweł Kubicki „Najlepsze praktyki instytucjonalnego wsparcia osób niepełnosprawnych na poziomie społeczności lokalnych i regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów edukacji powszechnej, doradztwa i kształcenia zawodowego, pośrednictwa na rynku pracy, dostępu do kultury, korzystania z transportu publicznego. Analiza praktyki w krajach UE/ EOG oraz w Polsce”
8. Magda Lejzerowicz „Dostępność i użyteczność w Polsce różnych form edukacji powszechnej oraz ich wpływ na porces integracji społecznej osób niepełnosprawnych”
9. Paweł Wolski „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem usług pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i wsparcia przedsiębiorczości dla osób niepełnosprawnych w Polsce oraz ocena ich wpływu na proces integracji społecznej”

Moduł II. Źródła sukcesów i niepowodzeń instytucji wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, na przykładzie wybranych działań realizowanych ze środków PFRON
Paweł Rozmus „Źródła sukcesów i niepowodzeń instytucji wsparcia dla osób niepełnosprawnych, na przykładzie wybranych działań realizowanych ze środków PFRON. Raport z badań i rekomendacje

Moduł V. Niepełnosprawni i niepełnosprawność w nowych mediach
Jarosław Królewski, Tomasz Masłyk, Migaczewska, Maria Stojkow, dr Dorota Żuchowska-Skiba „Niepełnosprawni i niepełnosprawność w nowych mediach. Raport z badań i rekomendacje

Moduł VI. Genderowy wymiar niepełnosprawności
Anna Bednarczyk, Beata Kowalska, Agnieszka Król, Małgorzata Matlak, Aleksandra Migalska, Krystyna Slany, Marta Warat „Genderowy wymiar niepełnosprawności Raport z badań jakościowych”

Publikacje będące kontynuacją badań rozpoczętych w projekcie:

Polscy (nie)pełnosprawni. Pomiędzy deklaracjami i realiami Polscy (nie)pełnosprawni. Pomiędzy deklaracjami i realiami pod red. Barbary Gąciarz, Seweryna Rudnickiego i Doroty Żuchowskiej-Skiby
ISBN 978-83-7464-845-5 Kraków 2015 Wydawnictwa AGH.

Aktywni niepełnosprawni? Tomasz Masłyk, Ewa Migaczewska, Maria Stojkow, Dorota Żuchowska-Skiba
ISBN 978-83-7464-879-0 Kraków 2016 Wydawnictwa AGH.

Lista przydatnych publikacji nabytych w ramach realizacji projektu:

 • Michael Oliver, Understanding Disability: From Theory to Practice [Paperback]
 • Michael Oliver, Colin Barnes, The New Politics of Disablement
 • Sally French, John Swain, Working with Disabled People in Policy and Practice: A social model (Interagency Working in Health and Social Care)
 • John Swain, Sally French, Colin Barnes, Carol Thomas (eds.), Disabling Barriers, Enabling Environments
 • Lennard J. Davis (ed.), The Disability Studies Reader
 • Dan Goodley, Disability Studies: An Interdisciplinary Introduction
 • Thomas Carol, Alan Roulstone, Nick Watson (eds.), Routledge Handbook of Disability Studies
 • Anna Lawson, Caroline Gooding, Disability Rights in Europe: from Theory to Practice (Essays in European Law)
 • Katie Ellis, Mike Kent, Disability and New Media (Routledge Studies in New Media and Cyberculture)
 • Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers: A Synthesis of Findings Across OECD Countries
 • Transforming Disability into Ability: Policies to Promote Work and Income Security for Disabled People
 • Brendan Gleeson, Geographies of Disability
 • Mikael Holmqvist, The Disabling State of an Active Society (Welfare and Society)
 • Dan Goodley, Bill Hughes, Lennard Davis (eds.), Disability and Social Theory: New Developments and Directions
 • Female Forms: Experiencing and Understanding Disability (Disability, Human Rights & Society)
 • Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability (Cultural Front)
 • Understanding Disability Policy (Understanding Welfare: Social Issues, Policy and Practice Series)

Gendering Disability

 • Nowak A. 2012, Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych
 • Bożena Kołaczek, Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, IPiSS, Warszawa 2010
 • Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause, Marta Wójcik (red.)
 • Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością, Wydawnictwo AKAPIT, Toruń
 • Urszula Bartnikowska, Agnieszka Żyta, Żyjąc z niepełnosprawnością, Przeszłość, terażniejszość i przyszłość, Wydawnictwo AKAPIT, Toruń
 • Remigiusz J. Kijak, Niepełnosprawność w zwierciadle dorosłości, Impuls 2012
 • Kirenko Janusz, Sarzyńska Ewa, Bezrobocie Niepełnosprawność Potrzeby, UMCS, 2010
 • Jachmczak Beata, Społeczno edukacyjne uwarunkowania startu zawodowego osób niepełnosprawnych. Studium empiryczne regionu łódzkiego, Impuls 2011
 • Kukla Daniel, Duda Wioleta, Czerw-Bajer Monika, Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego, DIFIN, 2011
 • Ewa Pisulska, Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym, wyd. Harmonia, 2007
 • Janusz Kirenko, Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności, UMCS, 2007
 • Stereotypy Niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
 • Helena Ochoczenko, Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych
 • przemian społecznych”, Impuls, 2006
 • Tomasz Szlendak, Socjologia rodziny, PWN, 2011
 • Nick Vujicic, Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń”, Ateos