Polscy Niepełnosprawni

Program konferencji

Bloki tematyczne

Czytaj więcej

Niepełnosprawność a instytucje

Czy świat instytucji jest zdolny do partnerskiego traktowania osób niepełnosprawnych? Jak zapewnić równe traktowanie osób niepełnosprawnych w sferze publicznej?

Czytaj więcej

Jakość życia

Jak wcielić w życie zasady niezależności osób niepełnosprawnych i samodzielnego udziału w rynku usług?

Czytaj więcej

Edukacja i praca

Czy potrafimy jako społeczeństwo włączyć osoby niepełnosprawne w rozwój społeczny i gospodarczy kraju? Jak doprowadzić do traktowania osób niepełnosprawnych jako kapitału ludzkiego?

Czytaj więcej

Opieka zdrowotna, rehabilitacja, orzecznictwo

Jak poprawić dostępność i jakość usług medycznych dla osób niepełnosprawnych? Co i jak zmienić by wprowadzić jednolity system orzecznictwa?

Czytaj więcej

Niepełnosprawność a nowoczesne technologie

Czy nowoczesne technologie mogą zmienić relacje społeczne osób niepełnosprawnych? Czy stworzą alternatywę dla tradycyjnych form wsparcia, usług edukacyjnych, form zatrudnienia? Jak zapewnić powszechne stosowanie projektowania uniwersalnego?

Czytaj więcej

Genderowy wymiar niepełnosprawności

Jaką wiedzę o różnych formach dyskryminacji osób niepełnosprawnych przynoszą badania nad genderowym wymiarem niepełnosprawności? Czy możemy zmienić społeczne postrzeganie roli osób niepełnosprawnych?

Program

Kraków, 8 maja

Centrum Dydaktyki AGH w Krakowie U2, ul. Reymonta 7

(budynek dostosowany do potrzeb osóbz dysfunkcj? narz?du ruchu)

 

9.00-10.00 rejestracja uczestników

 

10.00 -10.15 powitanie uczestników przez Prorektor ds. Studenckich Prof. Ann? Siwik, Dziekana Wydzia?u Humanistycznego Prof. Janusza Much? oraz go?ci honorowych konferencji: Pe?nomonika Rz?du ds. Osób Niepe?nosprawnych Ministra Jaros?awa Dud?, Prezes PFRON Teres? Hernik oraz Sekretarz Województwa Ma?opolskiego Pani? Agat? B?ahuciak

 

10.15-10.30 wprowadzenie: prof. Barbara G?ciarz, Wydzia? Humanistyczny AGH, „W stron? nowego modelu polityki spo?ecznej wobec niepe?nosprawno?ci. Kilka s?ów o projekcie badawczym”

 

10:30-11:30 Cz??? I. Podstawowe dylematy

Prowadz?ca: prof. Barbara G?ciarz, Wydzia? Humanistyczny AGH

10:30-10:45 prof. Krystyna Slany, Instytut Socjologii UJ, „Niepe?nosprawno?? w ?wietle Narodowego Spisu Powszechnego Ludno?ci i Mieszka? z 2011 – wybrane aspekty”

10:45-11:00 prof. Jerzy Bartkowski, Instytut Socjologii UW, „Po?o?enie spo?eczno-ekonomiczne niepe?nosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepe?nosprawnych w krajach UE i EOG”

11:00-11:15 prof. Antonina Ostrowska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN,  „Czy zmiana postaw wobec niepe?nosprawno?ci?”

11:15-11:30 dr Joanna Star?ga-Piasek, Instytut Rozwoju S?u?b Spo?ecznych Warszawa, „Czy jeste?my w Polsce gotowi na deinstytucjonalizacj? us?ug spo?ecznych dla osób niepe?nosprawnych?”

11:30-11:45 Dyskusja

 

11:45-12:00 przerwa na kaw?

 


12:00-14:30 Cz??? II. Instytucje i jako?? ?ycia

Prowadz?cy: Aleksander Waszkielewicz, Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego

12:00-12:15 prof. Barbara G?ciarz, Wydzia? Humanistyczny AGH, „Przemy?le? niepe?nosprawno?? na nowo”

12:15-12:30 prof. Miros?aw Grewi?ski, Wy?sza Szko?a Pedagogiczna TWP w Warszawie, „Us?ugi a jako?? ?ycia osób niepe?nosprawnych”

12:30-12:45 Pawe? Rozmus, Instytut Socjologii UJ, „W po?owie drogi mi?dzy sektorami – klientyzm czy partnerstwo?”

12:45-13:00 dr Marta Warat, Agnieszka Król, Instytut Socjologii UJ, „Do?wiadczenia kobiet z niepe?nosprawno?ci? w Ma?opolsce”

13:00-14:30 Panel dyskusyjny „Co i jak zmieni?, by zwi?kszy? szanse na w??czenie spo?eczne osób niepe?nosprawnych?” z udzia?em Bogdana D?sala Pe?nomocnika ds. Osób Niepe?nosprawnych Prezydenta m. Krakowa,dr Agnieszki Kloskowskiej-Dudzi?skiej Zast?pcy Prezesa PFRON, dr Katarzyny Roszewskiej z UKSW Warszawa, dr Wojciecha Skiby z Instytutu Socjologii UWr, by?ego Prezesa PFRON, Aliny Wojtowicz-Pomierny Z-cy Dyrektora Biura Pe?nomocnika Rz?du ds. Osób Niepe?nosprawnych, Andrzeja Wójtowicza Kierownika Biura ds. Osób Niepe?nosprawnych AGH, dr Moniki Zimy-Parjaszewskiej z APS i Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upo?ledzeniem Umys?owym.

 

14.30- 15.30 przerwa na obiad

 

15:30-18:00 Cz??? III. Edukacja i zatrudnienie

Prowadz?cy: dr Pawe? Kubicki, Instytut Bada? Edukacyjnych

15:30-15:50 prof. El?bieta Zakrzewska-Manterys, Instytut Stosowanych Nauk Spo?ecznych UW, „Osoby niepe?nosprawne w roli studentów: wyzwania, bariery, sukcesy”

15:50-16:10 dr Mariola Rac?aw, Instytut Stosowanych Nauk Spo?ecznych UW, „Niepe?nosprawni absolwenci szkó? wy?szych. Potencja?, który staje si? problemem instytucji”

16:10-16:30 dr Ewa Giermanowska, Instytut Stosowanych Nauk Spo?ecznych UW, „Uwarunkowania zmian w zatrudnieniu niepe?nosprawnych pracowników z perspektywy pracodawców. Kultura ma znaczenie”


16:30-18:00 Panel dyskusyjny „Co i jak zmieni?, by zwi?kszy? szanse na zatrudnienie osób niepe?nosprawnych?” z przedstawicielami pracodawców zatrudniaj?cych osoby niepe?nosprawne: Katarzyny Biesiady Przedstawiciela  Stowarzyszenia Ognisko Kraków, Agaty B?ahuciak Sekretarza Województwa Ma?opolskiego, Agnieszki Burzy?skiej HSE Managera Sodexo, Moniki Jankowskiej-Rangelov Dyrektora ds. Operacyjnych UBS Kraków Sp. z o.o., Marka Kalbarczyka Prezesa Altix, Magdaleny Krawczy?skiej-Krupy Z-ca Dyrektora Generalnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Moniki Oleksi?skiej AMS, Teresy Sielawy Kierownika Zasobów Ludzkich z Hutchinson (prowadz?ca: Joanna Kotzian, HRK SA)

 

18.00-18.15 przerwa na kaw?

18:15-19:00 Cz??? IV. Niepe?nosprawno?? i nowe media

Prowadz?ca: dr Ewa Giermanowska, Instytut Stosowanych Nauk Spo?ecznych UW

18:00-18:20 dr Tomasz Mas?yk, dr Ewa Migaczewska, Wydzia? Humanistyczny AGH, „Charakter u?ytkowania Internetu przez osoby niepe?nosprawne i sprawne w perspektywie cyfrowego wykluczenia – analiza porównawcza”

18:20-18:40 dr Maria Stojkow, dr Dorota ?uchowska, Wydzia? Humanistyczny AGH, „Od porad medycznych ku prozie ?ycia - czyli przemiany dyskursu osób z niepe?nosprawno?ciami w Internecie”

 

18:40-19:00 dyskusja

 

19:00 zamkni?cie obrad

 

Obrady 8 maja toczy? b?d? si? w sali audytoryjnej.

Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do zmian w programie.

Program

Kraków, 9 maja 2014

Centrum Dydaktyki AGH w Krakowie U2, ul. Reymonta 7

(budynek dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcj? narz?du ruchu)

9:00-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-11:30 W stron? nowego modelu polityki spo?ecznej. Sesja plenarna

Miejsce: sala audytoryjna

Prowadz?ca: prof. Barbara G?ciarz, Wydzia? Humanistyczny AGH

10:00-10:15 prof. Zbigniew Wo?niak, Instytut Socjologii UAM Pozna?, „Polityka spo?eczna wobec niepe?nosprawno?ci i na rzecz osób z niesprawno?ci? - mi?dzy polityczn? obietnic? a rzeczywisto?ci?”

10:15-10:30 prof. Dorota Podgórska, WSP ?ód?, „Nowy model wsparcia spo?ecznego dla osób z niepe?nosprawno?ci? a problem >>z?ej<< i >>dobrej<< dobroczynno?ci”

10:30-10:45 dr Seweryn Rudnicki, Wydzia? Humanistyczny AGH „Niepe?nosprawno?? i z?o?ono??”

10:45-11:00 Aleksander Waszkielewicz, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego „Zabezpieczenie spo?eczne osób z niepe?nosprawno?ciami”

11:00-11:15 Bartosz Mioduszewski, Fundacja Aktywizacja, „Reforma systemu wsparcia osób z niepe?nosprawno?ciami – punkt widzenia ?rodowiska pozarz?dowego”

11:15-11:45 dyskusja

11:45-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:45 Pierwsze pasmo grup tematycznych

Cz??? I. Zdrowie, rehabilitacja i jako?? ?ycia osób niepe?nosprawnych

Miejsce: sala audytoryjna

Prowadz?ca: prof. Krystyna Slany, Instytut Socjologii UJ

12:00-12:15 prof. Wilk-Fra?czuk, prof.Bogus?aw Fra?czuk, Wydzia? Zdrowia i Nauk Medycznych KAAFM, „Mo?liwo?ci poprawy jako?ci ?ycia w wybranych grupach osób z niepe?nosprawno?ci? narz?du ruchu”

12:15-12:30 prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, Collegium Medicum UJ, „Jako?? ?ycia w chorobie nowotworowej na przyk?adzie do?wiadcze? kobiet leczonych z powodu raka piersi”

12:30-12:45 Monika Brzyska, Collegium Medicum UJ, „Jako?? ?ycia w mukowiscydozie”

12:45-13:00 prof. Ewa Nowicka, Instytut Socjologii UW / Collegium Civitas, „Wizerunek osób niepe?nosprawnych w dyskursie asystentów”

13:00-13:15 dr Jakub Niedbalski, Instytut Socjologii U?, „Analiza wybranych psychospo?ecznych funkcji sportu osób niepe?nosprawnych”

13:15-13:45 dyskusja

Cz??? II. Spo?eczne i technologiczne uwarunkowania aktywno?ci osób niepe?nosprawnych

Miejsce: sala 205

Prowadz?ca: dr Dorota ?uchowska-Skiba

12:00-12:15 prof. Marek Wysocki, Wydzia? Architektury Politechniki Gda?skiej, „Warunki kszta?towania ?rodowiska zabudowanego zgodnego z potrzebami osób z niepe?nosprawno?ci?”

12:15-12:30 Maciej Kasperkowiak, Polska Fundacja Osób S?abos?ysz?cych, „Dost?pno?? przestrzeni publicznej dla osób s?abos?ysz?cych”

12:30-12:45 Beata Michalec, Fundacja „Nowe Spojrzenie”, Maciej My?liwiec Wydzia? Humanistyczny AGH, „Jak dost?pno?? architektury miejskiej oraz publicznie dost?pnych us?ug wp?ywa na ?ycie osób niewidomych i ich spo?eczne otoczenie?”

12:45-13:00 Bogumi?a Matuszewska, DrOmnibus, „DrOmnibus - terapia z tabletem”

13:00-13:15 Marek Kalbarczyk, Altix oraz Fundacja Szansa dla Niewidomych,  „?wiat dla wszystkich - technologia oraz wykszta?cenie gwarancj? emancypacji niepe?nosprawnych”

13:15-13:45 dyskusja

13:45-14:30 Przerwa na lunch

 

14:30-16:30 Drugie pasmo grup tematycznych


Cz??? III. Rodzina: wspó?praca ze s?u?bami spo?ecznymi i optymalizacja dzia?a? integracyjnych

Miejsce: sala audytoryjna

Prowadz?ca: prof. Krystyna Slany, Instytut Socjologii UJ

14:30-14:45 prof. Wielis?awa Warzywoda-Kruszy?ska, dr Gra?yna Miko?ajczyk-Lerman, Instytut Socjologii U?, „Inwestowanie w dzieci - przeciwdzia?anie wykluczeniu spo?ecznemu i biedzie teraz i w przysz?o?ci”

14:45-15:00 prof. Zofia Kawczy?ska-Butrym, Instytut Socjologii UMCS, „Niepe?nosprawno?? - kontekst migracyjny”

15:00-15:15 dr Katarzyna Pi?tek, ATH, „Szanse i zagro?enia w funkcjonowaniu kobiet z niepe?nosprawno?ci? w spo?eczno?ci lokalnej. Przypadek podregionu bielskiego”

15:15-15:30 Anna Kasten, Uniwersytet Europejski Viadrina, „Niepe?nosprawne matki w Polsce i w Niemczech - zarys problemu na tle Konwencji o Prawach Osób Niepe?nosprawnych”

15:30-15:45 Monika Piega, UP Jana Paw?a II w Krakowie, „Kompetencje spo?eczne studentów z niepe?nosprawno?ci? ruchow? w aspekcie ich do?wiadcze? w bliskich relacjach rodzinnych i intymnych”

15:45-16:00 Maria Paw?owicz, Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej Kraków, „O projekcie, który sta? si? programem. Dobre praktyki pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi ich rodzinami i opiekunami”

16:15-16:30 dyskusja

 

Cz??? IV.Aktywno?? zawodowa jako podstawa w??czenie spo?ecznego

Miejsce: sala 205

Prowadz?ca: dr Ewa Giermanowska, dr Agnieszka Kumaniecka-Wi?niewska Instytut Stosowanych Nauk Spo?ecznych UW

14:30-14:45 prof. Olga Kowalczyk, Katedra Socjologii i Polityki Spo?ecznej UE Wroc?aw, „Zatrudnienie osób z niepe?nosprawno?ciami w Polsce w latach 2004- 2013 na przyk?adzie woj. dolno?l?skiego”

14:45-15:00 dr Katarzyna Roszewska, UKSW Warszawa, „Kszta?t rozwi?za? prawnych a prawo osób z niepe?nosprawno?ciami do pracy”

15:00-15:15 dr Beata Nowak, Instytut Pedagogiki UJ, „Jako?? ?ycia na progu doros?o?ci osób z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? w stopniu lekkim”

15:15-15:30 dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka, SWPS Warszawa, „Bio-ekologiczny model aktywizacji zawodowej osób z zespo?em Aspergera”

15:30-15:45 dr Joanna Szymanowska, Wydzia? Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Bia?ymstoku, „Realizacja wsparcia spo?eczno-zawodowego w warsztacie terapii zaj?ciowej - analiza czynników sprzyjaj?cych i ograniczaj?cych zatrudnienie osób z niepe?nosprawno?ci?”

15:45-16:00 Iza Pieklus, Instytut Socjologii UJ, „Funkcjonalna niepe?nosprawno?? vs ekonomia rynku pracy. Dylematy diagnostyczne i orzecznicze psychologów, pracowników socjalnych i lekarzy-orzeczników”

16:00-16:15 Stanis?aw ?ukowski, Wydzia? Filozofii i Socjologii UMCS, „Telepraca - elastyczna forma zatrudnienia osób niepe?nosprawnych”

16:15-16:30 dyskusja

Cz??? V. Edukacja: szansa na w??czenie spo?eczne i samodzielne ?ycie

Miejsce: sala 204

Prowadz?cy: dr Pawe? Kubicki, Instytut Bada? Edukacyjnych

14:30-14:45 dr Magdalena Lejzerowicz, Wy?sza Szko?a Rehabilitacji, „Osoba z niepe?nosprawno?ci? w systemie edukacji: edukacja do (nie)pe?nosprawno?ci?”

14:45-15:00 dr Joanna Kowalska, Wydzia? Psychologii UW, „Niepe?nosprawni vs wyj?tkowi. Wp?yw etykiet stosowanych w opisie osób z niepe?nosprawno?ci? na postawy dzieci wobec tych osób”

15:00-15:15dr Agnieszka Kumaniecka-Wi?niewska, Instytut Stosowanych Nauk Spo?ecznych, „Typ niepe?nosprawno?ci a rodzaje wsparcia w procesie edukacji”

15:15-15:30 dr Ma?gorzataTroja?ska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, „Od segregacji do inkluzji. Osoba z niepe?nosprawno?ci? w polskim systemie edukacyjnym”

15:30-15:45 dr Anna Rdest, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, „Aktywizacja zawodowa studentów z niepe?nosprawno?ciami”

15:45-16:00 Anna Lulek, BON AGH, „Wsparcie studentów niepe?nosprawnych w AGH”

16:00-16:15Katarzyna Kutek-S?adek, UP im. Jana Paw?a II, „Realia rynku pracy dla niepe?nosprawnych absolwentów uczelni wy?szych”

16:15-16:30 dyskusja

16:30-16:45 Przerwa kawowa

16:45-18:30 Trzecie pasmo grup tematycznych

Cz??? VI. Spo?eczno-kulturowe konteksty systemu wsparcia osób niepe?nosprawnych

Miejsce: sala 204

Prowadz?cy: Aleksander Waszkielewicz, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

16:45-17:00 Dorota Anna Zieli?ska, Instytut Socjologii UW, „Komunikacja  >>wewn?trz<< systemu wsparcia osób niepe?nosprawnych – znaczenie, problemy, podej?cia badawcze”

17:00-17:15 dr Monika Zima-Parjaszewska, APS, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo?ledzeniem Umys?owym, „Autonomia decyzyjna osób z niepe?nosprawno?ciami w praktyce – dylematy prawne”

17:15-17:30 Marcin Teodorczyk, Instytut Rozwoju S?u?b Spo?ecznych Warszawa, „Poszerzenie pola dyskursu niepe?nosprawno?ci. O propozycji nowych metodologii i podej?? do problematyki niepe?nosprawno?ci”

17:30-17:45 Maciej Jab?o?ski, UMK w Toruniu, „Projektowanie d?ugofalowe w pracy z osobami niepe?nosprawnymi w uj?ciu metody bada? w dzia?aniu”

17:45-18:00 Aleksandra W?odarczyk, Fundacja Hipoterapia, „Otworzy? niepe?nosprawnym ?wiat i ?wiat na niepe?nosprawnych. Z do?wiadcze? 25 lat dzia?alno?ci Fundacji Hipoterapia - na rzecz rehabilitacji dzieci niepe?nosprawnych”

18:00-18:15 ?ucja Kornaszewska, Agata Gawska, Fundacja Aktywizacja, „Sytuacja osób z niepe?noprawno?ciami na terenach wiejskich – jak wyrówna? szanse?”

18:15-18:30 dyskusja

Cz??? VII. Film: „Kraków bez barier?” oraz dyskusja „Dost?pno??  przestrzeni publicznej dla niepe?nosprawnych: wyzwania instytucjonalne, dobre praktyki”

Miejsce: sala audytoryjna

Prowadz?ce: dr Marta Warat, Agnieszka Król, Instytut Socjologii UJ

Cz??? VIII. Warsztaty:„Nowoczesne technologie w ?yciu  niepe?nosprawnych”

Prowadz?cy: Jaros?aw Królewski , Wydzia? Humanistyczny AGH

Miejsce: sala 205

18:30Zamkni?cie obrad konferencji

Miejsce: sala audytoryjna

 

Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do zmian w programie.

Miejsca hotelowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową

LP. NAZWA LOKALIZACJA KONTAKT CENA/STANDARD UWAGI  DOSTĘPNOŚĆ w terminie 7-10 maj 2014. Stan na 18.03.14.
1 Dom Studencki "Krakowiak" ul. Armii Krajowej 9 tel.  12 662- 64 55, 12 662 70 00, e-mail: biuro@astoriahotel.pl cena: 150zł/doba -  pokój 2-osobowy,  99 zł/doba - pokój dla 1 osoby akademik Uniwesytetu Pedagogicznego, śniadanie płatne dodatkowo (standardowe - 9 zł, extra-12 zł)  dostępny 1 pokój 2-osobowy
2 Hotel "Novotel" ul. Armii Krajowej 11 tel.  12 622 64 00,e-mail: h3407@accor.com pokoje typu standard oraz o podwyższonym standardzie, pokoje max  2-osobowe z  możliwością dostawki dla asystenta, cena za pokój  (dla 1 lub 2 osób) - 230 zł /doba przy rezerwacji większej ilości miejsc przewidziane są zniżki, śniadanie płatne dodatkowo 44 zł/os. dostępnych 5 pokoi 2-osobowych z możliwością dostawki dla asystenta
3 Hotel "Astoria" ul. Józefa 24 tel.  12 432 50 10,e-mail: biuro@astoriahotel.pl pokój 4-osobowy w cenie 408zł,  jeżeli rezerwacja jest na 3 doby, to cena wynosi 368 zł, cena dla 1, 2, 3 osób wynosi odpowiednio 180 zł, 240 zł i  390 zł w cenę wliczone jest śniadanie,  dzielnica Kazimierz dostępny 1 pokój dla 4 osób
4 BEST WESTERN Hotel "Galicya"  Rzemieślnicza 4 tel.  12 269 07 72,e-mail: galicya@bwkrakow.pl  cena : 249 zł/doba - pokój dla 2 osób, 204 zł/doba - pokój dla 1 osoby w cenę wliczone jest śniadanie, dzielnica Podgórze dostępny 1 pokój 
5 Szkolne Schronisko Młodzieżowe  ul. Grochowa 21 tel. 12 653-24-32,e-mail: sokolska@ssm.com.pl standard niski,  cena za 1 noc:  dla nauczycieli i uczniów do 26 lat - 20zł, pozostałe osby - 30 zł, dodatkowo jednorazowa cena za pościel -5 zł  schronisko otwarte w godz. 17.00 do 10.00 rano i tylko w tym czasie można w schronisku przebywać, w godzinach 10.00 – 17.00 trwają prace administracyjno-organizacyjne, porządkowe i remontowe i schronisko zamknięte jest dla gości; są 2 przystosowane łazienki na te 6 pokoi dla ON (na korytarzu, blisko tych pokoi), nie ma pokoju z samodzielną łazienką w terminie: 7/8 maj - dostępne 4 pokoje 2-osobowe,  8/9/10 maj - dostępne 6 pokoi 2-osobowych


Inne miejsca hotelowe

Miejsce Lokalizacja Kontakt online Uwagi (dostępność miejsc w dniach 7-9 maja)
D.S. Olimp Rostafińskiego 9, 30-072 Kraków 12 622 46 00; 12 617 37 01 http://taniehostele.pl/hostele.html#Olimp 1 pokój 2 osobowy
D.S. Strumyk Rostafińskiego 8, 30-072 Kraków 12 617 37 05 http://taniehostele.pl/hostele.html#Strumyk 5 pokoi 2-osobowych
D.S. Alfa Reymonta 17, 30-059 Kraków 12 617 35 00, 12 622 26 00 http://www.miasteczko.agh.edu.pl/index.php?menu=IDS 6 pokoi 1-osobowych
D.S. "Za kolumnami" Armii Krajowej 9A, 30-150 Kraków 12 662 70 00; 12 662 69 91 http://www.up.krakow.pl/ach/ds/index2.php3?nag=pokoje_gos&tresc=pokoje_gos 5 pokoi 2-osobowych
D.S. Krakowiak Armii Krajowej 9, 30-150 Kraków 12 662 64 55; 12 662 64 56 http://www.up.krakow.pl/ach/hotel/index2.php3?lang=pl_hotel bez większych rezerwacji
D.S. Piast Piastowska 47, 30-067 Kraków 12 622 31 00; 12 622 33 00 http://www.hotelestudenckie.pl/index.php?hotel-piast bez większych rezerwacji
Hostel Trzy Kafki Al. Słowackiego 29, 31-159 Kraków 12 632 88 29; 502 061 863 http://www.trzykafki.pl/noclegi/hostel-oferta bez większych rezerwacji
Hotel Polonez Reymonta 15, 12 292 82 94/95; 12 634 19 54; 617 20 24 http://www.hotel-polonez.pl/ bez większych rezerwacji


Hotele w Krakowie

Newsletter

Otrzymasz informacje na temat konferencji i projektu "Polscy Niepełnosprawni"

Warsztaty

Nowoczesne technologie

W trakcie konferencji oferujemy Państwu darmowe szkolenie dotyczące nowych technologii w życiu osób niepełnosprawnych

Tematyka warsztatów pomoże Państwu poznać najnowsze rozwiązania stosowane w pracy z osobami niepełnosprawnymi, zrozumieć znaczenie Internetu a także zdobyć niezbędne wiadomości na temat dostepności w sieci

Zobacz program szkolenia