Polscy Niepełnosprawni

Transmisja online

8 maja 2014r.


W tym miejscu mogli Państwo śledzić obrady konferencje dostępne w czasie rzeczywistym (live) oraz zadawać pytania referentom za pośrednictwem formularza. Wkrótce przygotujemy materiał wideo z obrad, który będzie dostępny na stronach konferencji.Prezentacje

do pobrania

 • Barbara G?ciarz - Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepe?nosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki spo?ecznej wobec niepe?nosprawno?ci - Projekt badawczy (pdf | ppt)
 • Jerzy Bartkowski - Po?o?enie spo?eczno-ekonomiczne niepe?nosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepe?nosprawnych w krajach UE i EOG”  (pdf | ppt)
 • Barbara G?ciarz - Przemy?le? niepe?nosprawno?? na nowo. Kierunki zmian w polityce spo?ecznej  (pdf | ppt)
 • Ewa Giermanowska - Uwarunkowania zmian w zatrudnieniu niepe?nosprawnych pracowników z perspektywy pracodawców. Kultura ma znaczenie.   (pdf | ppt)
 • Miros?aw Grewi?ski - Us?ugi spo?eczne a jako?? ?ycia osób niepe?nosprawnych   (pdf | ppt)
 • Agnieszka Król, Marta Warat - Do?wiadczenia kobiet z niepe?nosprawno?ciami   (pdf | ppt)
 • Ewa Migaczewska, Tomasz Mas?yk - Charakter u?ytkowania Internetu przez osoby niepe?nosprawne i sprawne w perspektywie cyfrowego wykluczenia – analiza porównawcza   (pdf | ppt)
 • Antonina Ostrowska - Czy zmiana postaw wobec niepe?nosprawno?ci? - Zmiany pozytywne v/s stagnacja i zmiany negatywne   (pdf | ppt)
 • Mariola Rac?aw - Niepe?nosprawni absolwenci szkó? wy?szych. Potencja?, który staje si? problemem instytucji   (pdf | ppt)
 • Pawe? Rozmus - W po?owie drogi mi?dzy sektorami – klientyzm czy partnerstwo?  (pdf | ppt)
 • Krystyna Slany - Niepe?nosprawno?? w ?wietle Narodowego Spisu Powszechnego Ludno?ci i Mieszka? z 2011 wybrane aspekty  (pdf | ppt)
 • Maria Stojkow, Dorota ?uchowska-Skiba - Od porad medycznych ku prozie ?ycia - czyli przemiany dyskursu osób z niepe?nosprawno?ciami w Internecie  (pdf | ppt)
 • Maja Szpot, Jaros?aw Królewski, Katarzyna Kuku?ka - Znaczenie dost?pno?ci i u?yteczno?ci stron internetowych dla osóbniepe?nosprawnych  (pdf)
 • Jaros?aw Królewski - Internet jako ?ród?o generowania i niwelowania ró?nic spo?ecznych  (ppt)
 • Agnieszka Kumaniecka-Wi?niewska - Typ niepe?nosprawno?ci a rodzaje wsparcia w procesie edukacji  (pdf | ppt)
 • Serweryn Rudnicki- Niepe?nosprawno?? i z?o?ono??  (pdf | ppt)